vrijdag 1 oktober 2010

No Joke


"No Joke" visual Luxus poem by Litsa Spathi